புறடியில் உண்டாகும் வலிகள் பெரும்பாலும் உடலின் சக்தி குறைவையும், மனதின் சோர்வையும் பிரதிபலிக்கின்றன.