நிற்சயமாக. மனிதர்கள் அனைவருக்கும் மனம் இருப்பதனால், அதை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க தியானம் மிக அவசியமாகும்.