பரம்பரை நோய்கள் என்றெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நோய்கள் என்பவை உடலில் சேரும் கழிவுகளாலும், தவறான வாழ்க்கை முறைகளினாலும் உருவாகின்றன.

பெற்றோர்களின் உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதானாலும், அவற்றை பிள்ளைகள் பின்பற்றுவதனாலும், பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரேவகையான நோய்கள் உருவாகின்றன. பெற்றோர்களின் உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளை பின்பற்றாத பிள்ளைகளுக்கு அவர்களின் நோய்கள் உருவாகாது.