நோய்கள் அண்டாமல் வாழ கற்றுக்கொடுப்பதுதான் உண்மையான மருத்துவம்.