இல்லை, ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் விதி மாற்றமடையும்.