வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேண்டுமென்றால். முதலில் அந்த பிரச்சனைகள் உருவாக காரணமாக இருந்தவற்றை அறிந்துக்கொள்ள வேண்டும்.