புற்று நோய் கட்டிகளை வெட்டாமல் இருந்தால். புதிய இரசாயங்களையும், புதிய கழிவுகளையும் உடலில் சேர்க்காமல் இருந்தால். புற்று நோயினால் மரணங்கள் நடக்காது.