குழந்தைகள் பிறக்கும்போது அவர்களுக்கு மனம் இருப்பதில்லை.