நிச்சயமாக உணவு முறைக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் அதிகமாக தொடர்புகள் உள்ளன. ஆன்மீகத்தின் முதன்மை நோக்கமே மனதை கட்டுப்படுத்துவதுதான். உணவு முறைகள் தவறாக இருக்கும் வேளைகளில் உட்கொள்ளும் உணவுகள் மனதை பாதிக்கும்.

தியானங்களும், ஆன்மீக பயிட்சிகளும் செய்வது மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்காக. ஒரு பக்கம் நம் பயிற்சிகள் மனதை கட்டுப்படுத்த முயலும் வேளைகளில், அடுத்த நிலையில் நாம் உண்ணும் உணவுகள் மனதை சீரழிக்க கூடும். அதனால் ஆன்மீகவாதிகளுக்கு உணவு ஒழுக்கம் மிகவும் அவசியமாகும்.