ஆன்மாக்களின் பயிற்சி காலமாக இந்த உலகம் இருக்கிறது. மனித வாழ்க்கை என்றால் என்னவென்றே பயிற்சிக்காகவும், இன்ப துன்பங்களை அறிந்துக்கொள்ளவும் மனித பிறப்பை எடுத்திருக்கிறோம்.