மனிதர்களுக்கு உடலில் தொந்தரவுகள் உண்டாவதற்கு உடலில் சேரும் கழிவுகளும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது. இவ்வாறு இருக்கையில், உடலின் தொந்தரவுகள் உள்ளவர்கள் ஆங்கில மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் இரசாயணங்களை மருந்துகள் என நம்பி சாப்பிடும்போது. உடலில் இரசாயனங்களும் கழிவுகளும் மேலும் அதிகரித்து. சிறிய தொந்தரவுகள் நோய்களாக மாறுகின்றன. நோய்கள் கொடிய நோய்களாக மாறுகின்றன. சில வேளைகளில் மரணங்கள் கூட நடக்கின்றன.