இயற்கையை எதிர்த்து வாழும்போது, இந்த பூமியில் இருந்து மனித இனம் முற்றிலுமாக அழிந்து போக வாய்ப்புகள் உள்ளன.