உணவை கவனத்துடனும் பொறுமையாகவும் பிசைந்து, மென்று பின் விழுங்க வேண்டும்.