ஆம், மனதில் தோன்றும் ஒவ்வொரு குணக்கேடுகளும், உடலில் அதன் தொடர்புடைய உறுப்புகளை பாதிக்கும்.