பாவமன்னிப்பு என்பது, குற்றம் செய்தவர்கள் குற்ற உணர்வுகள் நீங்கி. திருந்தி வாழ வழங்கப்படும் ஒரு வாய்ப்பு.