ஐம்பொறிகளை கொண்டு கற்றுக்கொள்ளும் விஷயங்களை அறிவு என்று அழைக்கிறோம்.