இல்லை, நமது ஆசையும், உழைப்பும், முயற்சியுடன் சேரும் போது மட்டுமே நாம் ஆசைப்படுபவை நடக்கும். ஆசைப்படுவதால் மட்டும் எதுவுமே கிடைக்காது.