உடலிலும் உலகிலும் நடக்கும் மாற்றங்களுக்கு இசைந்து, உலகில் இயற்கையாக உருவானவற்றை கொண்டு வாழ்வது.