நம்மிடம் இருப்பதைக் கொடுத்தால் அது தானம். தேவைப்படுவோருக்கு தேவைப்படும் பொருளைக் கொடுத்தால் அது தர்மம்.