இல்லை, தவறான வாழ்க்கை முறைகளை கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே உண்டாக வாய்பிருகிறது.