நிச்சயமாக உண்டு. மனதில் உருவாகும் ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் உடலின் உறுப்புகளை பாதிக்கும். உடல் உறுப்புகளில் உருவாகும் ஒவ்வொரு பாதிப்புகளும் மனதின் சமநிலையை பாதிக்கும்.