பூஜைகள் மற்றும் பரிகாரங்கள் செய்வது மனிதர்களின் மனதை சாந்தப்படுத்துவதற்கும், மனிதர்களுக்கு நம்பிக்கையளிப்பதற்கும்.