பஞ்சபூத உறுப்புகள் என்பவை இருதயம், மண்ணீரல், நுரையீரல், சிறுநீரகம், கல்லீரல்.