கழிவுகளும் இரசாயனங்களும் இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து சென்று அதிகமாக எந்த உறுப்பில் செருகிறதோ, அந்த உறுப்பு பழுதடைகிறது.