குழந்தைகளை விரைவாக சாப்பிட சொல்லி வற்புறுத்தக் கூடாது. பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் மென்று உணவை விழுங்க சொல்ல வேண்டும்.