மன அழுத்தங்கள் என்பவை தனது திறமைக்கும், சக்திக்கும், மீறிய ஒன்றை செயல்படுத்த நினைத்து, அதை அடைய முடியாத போது உருவாகும் ஏக்க உணர்வாகும்.