கர்மவினை என்பது ஒரு மனிதர் உடலாலும், மனதாலும் செய்யும் செயல்கள்.