இறைவன் என்பவர் யார்?

இந்த பூமியில் வாழும் உயிர்கள், இயற்கை, இந்த பூமி, வானம், ஆகாயம், பிரபஞ்சம், அதன் கோள்கள், வெளி இவை அனைத்தும் உருவாவதற்கு மும்பாக ஒரு சக்தி இருந்தது. அந்த மூல சக்திதான் இறைவன்.
To Top