ஒருவர் தமக்கு தாமே ஒரு கட்டுப்பாட்டை அல்லது எல்லையை வகுத்துக்கொண்டு. என்னால் அவை முடியும் இவை முடியாது என்று கட்பனைகளை வளர்த்துக்கொள்வதுதான் எதிர்மறை எண்ணங்கள்.