தண்ணீரை அளவுகளைக் கொண்டு அருந்த தேவையில்லை. தாகம் இருந்தால் மட்டும் தண்ணீர் அருந்தினால் போதுமானது