இல்லை, நிச்சயமாக கடவுளின் படைப்பில் குறைகள் இருக்க வாய்ப்பில்லை.