சொந்தம், பந்தம், உறவும், நற்பும் அன்பை பகிர்ந்துகொள்வதற்காகவும், அன்பை விரிவு படுத்தவும் இறைவன் அமைத்த அமைப்பு.