கால்களில் தேங்கிய கழிவுகளையும் இரசாயங்களையும் உடலைவிட்டு வெளியேற்ற உடலின் எதிர்ப்பு சக்தி சுயமாகவே ஒரு புண்ணை உருவாக்குகிறது.