வயிற்றுக்குள் குடல் சரிவு ஏற்படும்போது தொப்பை உண்டாகிறது.