அதிக நேரம் நடக்கும் போது, நடக்க தேவையான சக்தியை உடலால் உற்பத்தி செய்ய இயலாத போது, அதன் அறிகுறியாக கால்கள் வீங்குகின்றன.