மூளைச்சாவு என்பது உறுப்புகளை திருடுவதற்காக மருத்துவர்கள் செய்யும் ஒரு பித்தலாட்ட வேலை. மூளைச்சாவு அடைந்ததாக கூறப்படுபவர்களுக்கும், இருதயம் முதலான அத்தனை உடலின் உள்ளுறுப்புகளும் உயிர்ப்புடன் செயல்பட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கும்.