புற்று நோய் கட்டி என்பது கொடிய கழிவுகளின் மூட்டை. உடலில் ஆங்காகே இருந்த கொடிய கழிவுகளை உடல் ஒரே இடத்தில் சேர்த்துள்ளது.