உடலுக்கு பழக்கமான உணவுகளும், எளிதாக ஜீரணமாகக் கூடிய உணவுகளும், இயற்கையில் விளையக்கூடிய உணவுகளும் உடலுக்கு மிகவும் நன்மையானவை.