ஓய்வு என்பது உடல் செலவழித்துவிட்ட சக்திகளை மீண்டும் உற்பத்தி செய்துகொள்வதற்கு கொடுக்கப்படும் அவகாசம்.