பிறந்தோம், வாழ்ந்தோம், இறந்தோம் என்று வாழாமல். ஏன் பிறந்தோம்? ஏன் வாழ்கிறோம்? ஏன் மரணிக்கிறோம் என்று அனைத்தையும் உணர்ந்துகொண்டு, அவற்றை அர்த்தமாக்குவதற்காக மனிதர்களுக்கு ஆன்மீகம் தேவை.