மனிதர்கள் செய்த பாவங்களுக்கு தண்டனை அனுபவிப்பதற்காக ஊனமாகப் பிறக்கிறார்கள். ஒரு சிலர் மற்ற மனிதர்கள் செய்த தவறுகளினால் ஊனமாக பிறக்கிறார்கள்.