நோயாளிகள் உட்கொள்ளும் இரசாயனங்களின் பக்கவிளைவுகளாலும், இல்லாத நோய்க்கு மருத்துவம் செய்வதனாலும், தவறான மருத்துவம் செய்வதனாலும் நோயாளிகள் மரணமடைகிறார்.