நிச்சயமாக இல்லை. கோமா நிலைக்கும் மூளைச்சாவுக்கும் இடையில் பெரிய வித்தியாசங்கள் இல்லை. மூளைச்சாவு அடைந்தவர்களுக்கு உடலின் வெளியுறுப்புக்கள் மட்டுமே செயலிழந்து இருக்கும். உள்ளுறுப்புக்கள் அத்தனையும் இயல்பாக செயல்ப்படும். மூளைச்சாவு அடைந்து விட்டதாக நம்பப்படுபவர் கூட மீண்டும் எழுந்து ஆரோக்கியமாக வாழ வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன.