குளம், ஆறு, குட்டை, கடல் போன்ற இயற்கையான நீர்நிலைகளில் குளித்தால் சிலருக்கு அரிப்புகள் உண்டாகும். அவர்களின் தோலில் இருக்கும் கழிவுகள் வெளியேற்றப் படுவதனாலும், அந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கும் பஞ்சபூத சக்திகள் உடலுக்கும் கிரகிக்கப் படுவதாலும் சிலருக்கு அரிப்பு உண்டாகிறது.