காய்ச்சல் உண்டாவதின் நோக்கம், காய்ச்சல் உண்டானவரை அமைதியாக படுத்து ஓய்வெடுக்க வைப்பது.