மனதினுள் இருக்கும் தவறான பதிவுகளினால்தான் தீய எண்ணங்கள் உருவாகின்றன.