இல்லை. ஆனால் ஒரு தெய்வத்தை தனது குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு பயிற்சி செய்யலாம்.