புதியவை
latest

ஆன்மீகத்தில் தெய்வ வழிபாடுகள் உள்ளனவா?

இல்லை. ஆனால் ஒரு தெய்வத்தை தனது குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு பயிற்சி செய்யலாம்.
« PREV
NEXT »

No comments