இந்த உடலில் நடக்கும் எந்த விசயத்திலும் கடவுள் தலையிட மாட்டார்.