இந்த பிரபஞ்சத்தில் கோள்கள் உட்பட படைப்புகள் எதுவுமே உருவாகும் முன்பு கடவுள் மட்டுமே இருந்தார். கடவுளில் இருந்து அனைத்து படைப்புகளும் தோன்றியதால், கடவுள் எங்கும் இருக்கிறார் என்றுதான் கூற வேண்டும்.