மனித வாழ்க்கை என்பதே ஆன்மீக பயிற்சிதான். இருந்தாலும் வாழ்கிறேன் என்ற விழிப்புணர்வோடு வாழ்வதுதான் பயனுள்ள ஆன்மீகம் . அது அனைவருக்கும் தேவை.